นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy ในบริเวณพื้นที่ขายสินค้านี้ พนักงานขาย หรือ พนักงานตัวแทนขาย ของ บริษัท เตียงจิราธิวัฒน์ จำกัดอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ระหว่างการนำเสนอขายสินค้า หรือสนทนา

ฉบับลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

 นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) อธิบายถึงวิธีการที่ [บริษัท เตียงจิราธิวัฒน์ จำกัด] (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” “เรา” หรือ “ของเรา”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลหรือที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมหรือรับเอาข้อมูลประเภทต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมล หมายเลขประจำตัวประชาชน และรูปถ่าย เป็นต้น
 • ข้อมูลการเป็นสมาชิก เช่น รายละเอียดข้อมูลบัญชีสมาชิกของเรา (เช่น บัตร The 1) ประเภทสมาชิก วันที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก และข้อมูลการใช้คะแนนสะสม เป็นต้น
 • ข้อมูลที่ระบุตัวตน เช่น เพศ สัญชาติ วันเกิด อาชีพ บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รูปภาพ ลายเซ็น หรือเอกสารระบุตัวตนที่มีลักษณะเดียวกัน เป็นต้น
 • รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด ตำแหน่งงาน เลขประจำตัวพนักงาน เป็นต้น
 • ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่การงานของท่าน เช่น รหัสพนักงาน ตำแหน่งทางธุรกิจ  ฝ่าย  แผนก  ชื่อองค์กร  บริษัท  หน่วยธุรกิจ  สาขา เป็นต้น
 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น บัญชีธนาคาร รายละเอียดและประวัติการชำระเงิน ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต และบัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
 • ข้อมูลการซื้อขายและการใช้บริการ เช่น ข้อมูลการชำระเงิน ประวัติการชำระเงิน การซื้อหรือคำสั่งซื้อของท่าน ข้อมูลการส่งสินค้า คำร้องเรียนและข้อเรียกร้อง บันทึกเสียงสนทนาของส่วนงานบริการลูกค้า และข้อมูลการติดต่อของท่านทั้งหมดกับแผนกบริการลูกค้าหรือต้อนรับของเรา และกิจกรรมของท่านร่วมกับเรา เป็นต้น และ/หรือ
 • ข้อมูลอื่นๆ เช่น ไอดีโซเชียลมีเดีย (social media ID) (เช่น ไลน์ไอดี (LINE ID) ไอดี Facebook (Facebook ID)
  ไอดี Google (Google ID) ไอดี Twitter (Twitter ID) บันทึกจากกล้องวงจรปิด (CCTV) และบันทึกวีดีโอ ณ สถานที่ของเรา วันและเวลาที่ท่านเข้าหรือออกจากพื้นที่อาคารสำนักงานของเรา  เป็นต้น

2. เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้บริการท่านอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับทางสัญญากับท่านภายใต้สัญญาใด ๆ ที่เรามีกับท่าน หรือเพื่อดำเนินการใดตามขั้นตอนที่จำเป็นก่อนการเข้าทำสัญญาดังกล่าว
 • เพื่อจัดการข้อซักถาม ข้อร้องเรียน และการรับประกันสินค้า และเพื่อให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับสินค้า และการสนับสนุนทางเทคนิค
 • เพื่อดำเนินการคืนเงิน คืนสินค้า เปลี่ยนสินค้า เรียกร้อง ชดเชยค่าเสียหาย ชำระเงิน ลงทะเบียนรับของขวัญ แลกคะแนน ให้บริการแผนกของหาย ให้เช่า ให้ยืม และแจ้งการรับประกันสำหรับสินค้าหรือบริการของเรา
 • เพื่อลงทะเบียนท่านเป็นลูกค้าใหม่ หรือลงทะเบียนรับข่าวสารของเรา หรือการให้บริการบัญชีของท่าน
 • เพื่อจัดการและพัฒนาความสัมพันธ์กับท่าน เช่น การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า และการจัดการด้านการตลาดของฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
 • เพื่อระบุตัวตนและตอบสนองคำร้องขอของท่าน
 • เพื่อรักษาความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจของเรา
 • เพื่อปรับปรุง พัฒนา และรักษาคุณภาพการให้บริการของเรา
 • เพื่อจัดการและป้องกันความสูญหายในทรัพย์สินและสถานที่ของเรา
 • เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา
 • เพื่อตรวจจับและป้องกันการประพฤติมิชอบภายในสถานที่ของเรา
 • เพื่อติดตามสถานการณ์
 • เพื่อป้องกันและรายงานความผิดทางอาญาในร้านค้าของเรา รวมถึงเพื่อรักษาความปลอดภัยและจริยธรรมทางธุรกิจของเรา
 • เพื่อป้องกันหรือยับยั้งซึ่งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และสุขภาพของท่าน
 • เพื่อประโยชน์สาธารณะในการคุ้มครองลูกค้ารายอื่น ๆ ในสถานที่ของเรา
 • เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามกฎหมายระหว่างเรา และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อการใช้อำนาจรัฐที่บังคับใช้กับเรา และ/หรือ
 • เพื่อใช้สิทธิหรือปกป้องผลประโยชน์ตามกฎหมายของเราที่จำเป็นและสามารถทำได้ตามกฎหมาย เช่น การตรวจจับ ป้องกัน และตอบโต้ข้อเรียกร้องการทุจริต การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

เมื่อเรามีความจำเป็นทางกฎหมายที่ต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเพื่อการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน และท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เราอาจไม่สามารถให้บริการของเราแก่ท่านหรือปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีหรือกำลังจะมีกับท่านได้อย่างเต็มที่ (เช่น การให้บริการจากส่วนงานบริการลูกค้าของเรา หรือการตอบสนองคำขอของท่านเมื่อท่านมายังแผนกต้อนรับของเรา)

3. ระยะเวลาในการที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานขึ้นหากเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวข้อง

4. บุคคลใดที่เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มบริษัทของเรา บริษัทในเครือ บริษัทย่อย พันธมิตรทางธุรกิจของเรา ผู้ให้บริการ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย

รายชื่อบริษัทในเครือของเราสามารถดูได้ ที่นี่

5. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนไปยังประเทศอื่น ซึ่งอาจมีหรือไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกันกับประเทศไทย อย่างไรก็ตามเราจะทำให้มั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้กระทำตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดแล้วก่อนจะดำเนินการโอน

6. ท่านมีสิทธิอะไรในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง และ/หรือขอรับสำเนา โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนในข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทของท่านที่เรามี ระงับและ/หรือคัดค้านกิจกรรมบางประเภทที่เรามีและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากเราได้ดำเนินการใดโดยความยินยอมของท่าน ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ แต่เราอาจไม่สามารถให้บริการของเราแก่ท่านได้อย่างเต็มที่ ท่านอาจมีสิทธิร้องขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านได้อย่างไร และยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายที่บังคับใช้

7. การติดต่อเรา

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่

1) ชื่อบริษัท

 • บริษัท เตียงจิราธิวัฒน์ จำกัด
 • 677-681 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200  ประเทศไทย
 • +66 (0) 2-226-3000

2) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เซ็นทรัล กรุ๊ป
 • เลขที่ 22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 • อีเมล dpo@central.co.th

In this point of sale, Tiang Chirathivat Real Estate Company Limited ’s salesperson or sale representative employee may collect your personal data during the presentation of sale or discussion.

Last Update 27 May 2020

This Customer Privacy Policy (this “Privacy Policy”) describes how [Tiang Chirathivat Real Estate Company Limited] (referred to as “Companywe”, “our” or “us”) collect, use, or disclose your personal data in relation to your contact of our customer service.

For the purpose of this Privacy Policy, “Personal Data” means “any information relating to an identified or identifiable natural person.

1. What Personal Data we collect

We will collect or obtain the following types of information directly from you which may include the following Personal Data:

 • Contact Data: such as name, address, telephone number, mobile number, email address, national identification number and picture;
 • Membership Data: such as our products’ card details (such as The 1 Card), member type, joined date and point usage movements;
 • Identification Data: such as gender, nationality, date of birth, occupation, identification card, passport, driving license, photograph, signature, or similar identifier;
 • Financial Data: such as bank account, payment details and records, debit/credit card details and wallet account;
 • Sales and Services Data: such as payment information, payment history, your purchases or orders, delivery details, complaints and claim, voice records of customer services, and all correspondence in the matter you contact our customer service or reception and your activities with us; and/or
 • Others Data: social media ID (e.g., LINE ID, Facebook ID, Google ID, and twitter ID), CCTV and video footage in our premises. 

2. Why we collect, use, and disclose your Personal Data

We collect, use, and disclose your Personal Data for the following purposes:

 • to serve you our full range of services, to meet our contractual obligations with you under any agreement we have with you or to take any necessary steps before entering into such agreement;
 • to manage your queries, to handle complaints and warranty matters for products and technical support matters;
 • to process refunds, returns, exchanges, claim, indemnity, payment, gift registration, redemption, lost and found, rental, borrow, warranty notice in relation to our products or services;
 • to register you as a new customer or subscribe to our newsletters, or to service your account;
 • to manage and improve our relationship with you (such as customer satisfaction survey, customer relationship management marketing);
 • to identify you and respond to your requests;
 • to protect the security and integrity of our business;
 • to improve and assure our services quality;
 • to manage and prevent loss of our assets and property;
 • to secure the compliance of our terms and conditions;
 • to detect and prevent misconduct within our premises;
 • to follow up on incidents;
 • to prevent and report criminal offences in our stores and to protect the security and integrity of our business;
 • to prevent or suppress a danger to a person’s life, body or health;
 • for public interest in protection other customers in our premises;
 • to comply with our legal obligations and/or cooperate with court, regulators, government authority, and law enforcement bodies for the exercising of such official authority vested in us; and/or
 • to exercise our rights or protect our legitimate interest where it is necessary to do so, for example to detect, prevent and respond to fraud claims, intellectual property infringement claims or violations of law.

Where we need to collect, use, and disclose your Personal Data as required by law, or for performance of a contract with you and you fail to provide that Personal Data to us, we may not be able to serve you our full range of services or perform the contract we have or are trying to enter into with you (for example, to provide you with our customer service and to respond to your request when you visit our reception).

3. How long do we retain your Personal Data

We retain your Personal Data for as long as it is reasonably necessary to fulfil the purpose for which we obtained them. However, we may retain your Personal Data for a longer duration, if required by applicable law.

4. To whom do we disclose your Personal Data

We may disclose your Personal Data to members of our group companies, our affiliates, our subsidiaries, our business partners, service providers, legal advisors, auditors, court, regulators, government authority, law enforcement bodies.

A list of our group companies is available here.

5. Transferring your Personal Data internationally

Your Personal Data may be transferred to countries outside Thailand, which may or may not have the same data protection standard similar to Thailand. However, we will ensure that the data transfer requirement under applicable law is met before such transfer.

6. What are your rights with regards to your Personal Data

Subject to the conditions and exceptions under the applicable laws, you may have the rights to access and/or obtain copy of, port, rectify, delete, destroy or anonymize certain Personal Data that we have about you, restrict and/or object to certain activities, in which we engage with respect to your Personal Data. If we process your Personal Data based on your consent, you may withdraw your consent, but we may not be able to provide you with our full range of services. You may also have the right to request us to disclose how we obtain your Personal Data without your consent and lodge a complaint with the competent authority under the applicable laws.

7. Contact us

If you have any questions, concerns, or would like to exercise your rights regarding your Personal Data, please contact us or our Data Protection Officer at:

1) Company Name

 • Tiang Chirathivat Real Estate Company Limited
 • 677-681 Chakphet Road, Wang Burapha Phirom Subdistrict, Phra Nakhon District,Bangkok Thailand
 • +66 (0) 2-226-3000

2) Data Protection Officer

 • Data Protection Officer
 • Data Protection Office, Central Group
 • 22 Soi Somkid Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330 Thailand
 • email: dpo@central.co.th